Betingelser for kortindløsning

Følgende er generelle betingelser vedrørende kortbetalinger via PayMate gældende for enhver Forretning.

1.Definitioner

 • Forretning
  Den fysiske eller juridiske part i denne aftale, der har indgået aftale med PayMate om at gennemføre kortbetalinger.
 • Kortholder
  Den person (Forretningens kunde), som et Kort er udstedt til.
 • Kort
  Betalingskort omfattet af denne aftale, typiske Visa eller MasterCard.
 • Hovedaftalen
  Dokumentet hvoraf priser og øvrige vilkår mellem Forretningen og PayMate fremgår.
 • Kortorganisation
  Visa og/eller MasterCard.
 • Indløser
  Indløser også kaldet indløserbank, er under Finanstilsynet, VISA og MasterCard associationernes tilsyn. Pengeflowet ifbm køb online foregår udelukkende gennem banker.
 • PSP
  Payment Service Provider, er leverandør af betalingsgateway og er dermed teknisk bindeled mellem Indløser og Forretningen.

2. PayMate indløsningsydelser
PayMate formidler følgende ydelser til Forretningen: Behandling af autorisationsforespørgsler, registrering og behandling af kortbetalinger, honorering af gennemførte kortbetalinger samt behandling af indsigelser fra kortudstedere og kortholdere. PayMate arbejder sammen med indløserer, som er godkendt af og under tilsyn af det danske Finanstilsyn samt VISA og MasterCard som leverer ydelserne.

PayMate leverer en indløsningsaftale indenfor 1-3 dage, fra det øjeblik hvor webshoppen opfylder de krav, indløserbanken stiller.

Indløsningsbanken er underlagt at sikre compliance, jvf. antihvidvasknings lovgivningen og EU købelovgivning.

3.Grundlag for aftalen
Aftalen mellem Forretningen og PayMate består af Hovedaftalen, nærværende Generelle betingelser for betalingskortindløsning, VISA og MasterCards internationale regelsæt samt Forretningens ansøgning til PayMate.

PayMate indgåelse af aftalen med Forretningen er baseret på en grundig kreditvurdering. PayMate har derfor ret til at indhente kreditoplysninger om Forretningen og dennes ejerkreds samt i øvrigt anmode Forretningen om nødvendige oplysninger til brug for den løbende vurdering af kundeforholdet.

PayMate har ret til uanmeldt fysisk at inspicere Forretningens lokaler og lagre som led i den løbende kreditvurdering. Vurderingen omfatter Forretningens lokaler, servere, data, varelagre, forretningsgange m.v. Omkostningerne til inspektionen afholdes af Forretningen.

Såfremt der sker væsentlige ændringer i Forretningens forhold, skal PayMate omgående underrettes skriftligt. Væsentlige forhold består af, men er ikke begrænset til,: Forretningens ejerkreds, direktion, bestyrelse, registreringsnummer, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kontonummer, URL, branche, forretningsmodel (herunder nye forretningsområder), større ændringer i varesortiment samt salgs- og leveringsbetingelser. Væsentlige ændringer kan medføre en ændret kreditvurdering fra PayMates side.

PayMate forbeholder sig ret til at ændre Forretningens aftalevilkår, såfremt en kreditvurdering giver anledning hertil.

Enhver ændring af aftalen mellem PayMate og Forretningen skal være skriftlig. PayMate kan ændre aftalen med 30 dages varsel. Varslet kan dog være kortere, såfremt ændringen skyldes krav fra myndigheder eller Kortorganisationerne. Underretning om ændringer sker elektronisk. Forretningen er bundet af ændringen, medmindre man inden 10 dage fra underretningen meddeler PayMate, at ændringen ikke kan accepteres.

4. Anvendelse af kortsystemet
Det er afgørende for den generelle tillid til kortbetalingssystemer, at der opretholdes et højt sikkerhedsniveau ved anvendelsen af kort.

Forretningen er forpligtet til at bidrage aktivt hertil.

Forretningen skal til enhver tid overholde Kortorganisationernes standard for sikker behandling af kortdata, PCI DSS. Standarderne forbedres løbende, og de til enhver tid gældende regler kan findes på www.pcisecuritystandards.org.

Såfremt Forretningen selv behandler og/eller lagrer kortdata, skal PayMate være underrettet herom, og Forretningen skal dokumentere sin forretningsgang på området, herunder fremvise bevis for bestået PCI-scanning fra en godkendt leverandør.

Det er forbudt for Forretningen at udveksle, herunder sælge, kortdata med andre end PayMate og en eventuel anden PSP eller Indløser. Glemte kort (ved fysisk handel) skal omgående fremsendes til PayMate.

Forretningen skal til enhver tid drage omsorg for, at relevant personale (typisk personale der arbejder med modtagelse af betaling samt bogholderi og kundereklamationer) til enhver tid er bekendt med reglerne for brug af kortsystemet og holdes løbende orienteret herom. På PayMate forlangende skal relevant personale deltage i kurser om kortbetaling. Omkostninger hertil afholdes af Forretningen.

Ved mistanke om eller konstatering af, at der er sket uberettiget adgang til Forretningens systemer, der indeholder kortdata, skal PayMate omgående underrettes herom. Forretningen er ansvarlig for ethvert tab som følge heraf, herunder særligt enhver bøde, som PayMate og PayMate Indløser måtte blive pålagt som følge heraf. PayMate vil i tilfælde af kompromittering af kortdata for Forretningens regning anmode et eksternt sikkerhedsfirma om at undersøge begivenheden og dens årsager og følger.

5. Gennemførsel af transaktioner
Gennemførsel af en transaktion består af en autorisation og en betaling. Autorisation indebærer, at Forretningen via PayMates Indløser anmoder Kortorganisationerne om bekræftelse på, at kortet er gyldigt og der er dækning for det ønskede beløb på Kortholders kort. I bekræftende fald reserveres beløbet på Kortet, og Forretningen modtager et Autorisationsnummer for den aktuelle transaktion. Betaling foretages ved at Forretningen anmoder PayMate om at trække det reserverede beløb på det givne Kort.

En Betaling må ikke gennemføres, før varen eller ydelsen er leveret eller afsendt til Kortholder.

Forretningen er forpligtet til at modtage alle relevante typer VISA og MasterCard.

Ved gennemførsel af en transaktion skal følgende oplysninger sendes til PayMate Indløser: Kortnummer, udløbstidspunkt for kort, beløb, sikkerhedskode. Såfremt PayMate af hensyn til sikkerheden i kortbetalingssystemerne finder det nødvendig, kan PayMate til enhver tid stille yderligere krav til fremsendelse af data om den enkelte transaktion.

Efter gennemførelse af Transaktionen påhviler det Forretningen at udlevere en kvittering til Kortholder. Forretningen skal gemme al relevant information vedr. transaktionen i minimum 2 år.

6. Ikke-tilladte transaktioner
Der må alene gennemføres transaktioner, der er tilladt i følge denne aftale, herunder Kortorganisationernes love og regler. Som eksempel på transaktioner, der ikke er tilladte, kan nævnes: Betaling modtaget for 3. mand, betaling for varer/varegrupper/brancher (se særligt MCC koden) der ikke er nævnt i Hovedaftalen, betaling af gæld (en Kortholder der betaler for en tidligere modtaget vare), betalinger der kan skade Kortorganisationernes og/eller PayMate og Indløsers omdømme og varemærke, betalinger for salg der ikke er i overensstemmelse med lokale love hos såvel Kortholder som Forretningen samt betalinger for ydelser, der kan udgøre en krænkelse af ophavsrettigheder.

Overtrædelser heraf vil af PayMate blive opfattet som grov misligholdelse af Aftalen og kan medføre omgående opsigelse heraf. Overtrædelse kan endvidere medføre, at Forretningen pålægges meget betydelige bøder af PayMate og/eller Kortorganisationerne.

7. Kreditering
Forretningens kreditering af en transaktion til kortholder (typisk ved tilbagelevering af købt vare), må kun ske til hel eller delvis udligning af en tidligere gennemført kortbetaling. Forretningen skal anvende samme kort til kreditering som blev brugt til at gennemføre det oprindelige køb, og krediteringen må ikke overstige den oprindelige transaktions værdi.

Kreditering må alene gennemføres via PayMates Indløser, såfremt den oprindelige transaktion er gennemført via PayMates indløser. Dette indebærer, at der ikke må udbetaltes kontanter eller foretages en bankoverførsel til Kortholder.

8. Indsigelser
En Kortholder kan gøre indsigelse mod en transaktion over for Kortudstederen, der retter henvendelse til PayMates indløser. Årsag til en indsigelse kan bl.a. være, at Kortholder nægter kendskab til transaktionen, at betalingen er gennemført på anden vis, at kortholderen ikke har modtaget den aftalte vare eller ydelse, at kortholderen har returneret den modtagne vare eller at den gennemførte betaling er større end aftalt. Forretningen er forpligtet til omgående ,på anmodning af PayMate, at fremkomme med al relevant dokumentation, der vedrører den omstridte transaktion. Såfremt Forretningen ikke kan godtgøre sin ret overfor PayMate og Indløser, kan PayMate vælge at returnere betalingen til Kortholderen. PayMate sagsafgørelse er endelig og kan ikke indbringes for domstolene.

Forretningen er forpligtet til at yde et højt serviceniveau over for Kortholder, således at indsigelser så vidt muligt undgås. Et for højt antal indsigelser kan medføre bøder og gebyrer fra Kortorganisationerne til såvel Forretningen som PayMate. PayMate vil altid opkræve disse af Forretningen, som er ansvarlig herfor.

På PayMate anmodning skal Forretningen for egen regning deltage i kurser og programmer med henblik på minimering af indsigelser.

9. Gebyrer
Alle sædvanligt forekommende gebyrer fremgår af Hovedaftalen. Fuldstændig gebyroversigt kan findes på paymate.dk/betalingsloesninger/. Alle gebyrer, bøder og lignende modregnes i PayMates løbende udbetalinger til Forretningen. Alle priser og gebyrer er opgivet excl. evt. moms, afgifter og skatter.

Såfremt Forretningen opkræver gebyr hos Kortholder for en transaktion, skal dette fremgå tydeligt for Kortholder, inden denne godkender transaktionen. Det påhviler Forretningen at holde sig orienteret om og følge nationale og europæiske regler om opkrævning af transaktionsgebyrer hos forbrugere.

10. Udbetaling og reserver
Udbetaling for gennemførte Betaling til Forretningen sker periodevis som anført i Hovedaftalen. Udbetalingen sker med fradrag af gebyrer, bøder, krediteringer, indsigelser og reserver.

Reserverne er defineret i Hovedaftalen. Såfremt en fornyet kreditvurdering giver anledning hertil, kan PayMate ændre reserveberegningen.

Forretningen har pligt til hurtigst muligt at afstemme PayMates udbetalingsberegninger med sit eget bogholderi. Indsigelser til PayMate skal ske senest 30 dage efter udløbet af den måned, hvor posteringen fandt sted. Forretningen skal af egen drift hente kontoudtog på paymate.dk

11. Aftalens ikrafttræden og ophør
Aftalen mellem PayMate og Forretningen træder i kraft straks ved bestilling og løber indtil Forretningen opsiger. Ved bestillingen giver Forretningen PayMate fuldmagt til at acceptere standard betingelser for Indløsning på Forretningens vegne. Såfremt betingelserne ikke er standard vil PayMate efterspørge en elektronisk fuldmagt hos Forretningen.

Standard betingelserne for Indløsning ses her

Aftalen kan af PayMate opsiges med 3 måneders varsel. PayMate kan med omgående varsel ophæve Aftalen eller ændre vilkårene heri, såfremt der sker gentagen eller grov misligholdelse, herunder et, efter PayMates skøn, for stort antal indsigelser eller krediteringer. Aftalen kan desuden opsiges omgående, såfremt en ændret kreditvurdering giver anledning hertil.

Forretningen kan opsige aftalen med PayMate med udgang af den forudbetalte abonnementsperiode.
Opsigelsen skal ske pr mail til support@paymate.dk

Kortorganisationerne kan af egen drift ophæve Aftalen diskretionært med omgående varsel.

Generelle betingelser for betalingsgateway

Betingelserne er gældende fra d. 1. jan 2015. Gældende priser- og prisstruktur kan til enhver tid ændres med 3 måneders forudgående varsel.

1. PayMates ydelse
Tilmelding til PayMate giver mulighed for, at Forretningen kan modtage betalinger over internettet. PayMates betalingsgateway er godkendt af Indløser, og overførsler mellem PayMates betalingsgateway og indløserne sker i krypteret form.

2. Drift og oppetid
PayMate tilstræber, at betaling over internettet kan finde sted 24 timer i døgnet alle årets dage og opretholder højeste sikkerhedsprocedurer. PayMate leverandører af betalingsgateway (PSP) forpligter sig til enhver tid at være PCI-godkendt.

PayMate er uden ansvar for eventuelle driftsforstyrrelser, men skal forsøge hurtigst muligt at få rettet eventuelle fejl.

I tilfælde af vedligeholdelse/tekniske ændringer m.v. er PayMates PSP berettiget til at afbryde driften i kortere perioder.

3. Forretningens ansvar
Forretningen er selv ansvarlig for at tilrette sin software i sin netbutik, således at betalingsoverførsler kan ske via PayMate. De moduler PayMate gratis stiller til rådighed, stilles til rådighed uden ansvar.

Forretningen er ansvarlig for, at betalingsoverførslerne overholder gældende lovgivning m.v., herunder regler fastsat i Betalingskortloven, registerforeskrifter og forbrugerbeskyttelse.

Såfremt Forretningen ikke indgår en indløsningsaftale med PayMate kan Forretningen selv indgå aftale med andre indløsere om anvendelse af betalingskortsystemer, men dermed er PayMate uden ansvar for ændring af priser fastsat af indløsere. De indløsningsaftaler som indgås mellem Forretningen og andre indløsere er udelukkende en aftale mellem disse to parter. PayMate er ikke part i indløsningsaftaler.

Forretningen er forpligtiget til at overholde regler/retningslinjer som fastsat af PayMate og forpligtiget til at underrette om enhver uregelmæssighed ved driften, herunder mistanke om tredjemands eventuelle indtrængen.

PayMate er uden ansvar for tab som brugeren måtte lide ved, at andre får kendskab til brugerens password m.v. samt eventuelle krav fra kunder om tilbageførsel af betalinger gennemført over internettet, uanset hvilke indsigelser kortholder/slutkunde måtte fremkomme med.

Forretningen kan ikke overfor PayMate rejse krav i anledning af driftsforstyrrelser, uanset årsagen til disse.

4. Rettigheder
PayMate er berettiget til uden forudgående varsel, at overdrage sine forpligtelser i henhold til nærværende almindelige betingelser til tredjemand.

PayMate har samtlige rettigheder til software som denne anvender ved overførsler i henhold til nærværende almindelige betingelser, og begge parter har ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende den anden part og/eller tredjemand, som man måtte få kendskab til.

Forretningen opnår alene en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv brugsret til den service PayMate stiller til rådighed.

Forretningen brugsret til den tilrådighed stillede kode samt øvrigt materiale er til enhver tid betinget af rettidig betaling af ethvert udestående til PayMate.

Forretningen krænkelse af disse rettigheder betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen.

PayMate har ret til i aftaleperioden at benytte sig af Forretningens forretningskendetegn som reference, herunder i markedsføringsmateriale. Forretningen kan give PayMate instruktioner vedrørende sådan brug.
Giver Forretningen aktivt udtrykt for ikke, at blive anvendt som reference er PayMate forpligtet hertil.

5. Aftalens ikrafttræden og ophør
Aftalen mellem PayMate og Forretningen træder i kraft straks ved bestilling og løber indtil Forretningen opsiger.

Forretningen kan opsige aftalen med PayMate , med udgang af den forudbetalte abonnementsperiode.
Opsigelsen skal ske telefonisk til PayMate på tlf. xxxxxxxx inden for normal åbningstid.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse er hver af parterne berettiget til straks at ophæve aftalen.

I tilfælde af brugerens misligholdelse af nærværende almindelige betingelser, herunder specielt gældende lovgivning og myndighedsforskrifter, er PayMate berettiget til straks at afbryde Forretningens tilslutning.

5.1 Automatisk fornyelse af abonnement

Med mindre Forretningen har opsagt aftalen med PayMate, eller denne på anden vis er ophørt, påbegynder en ny abonnementsperiode ved udløbet af den hidtidige abonnementsperiode.

Øvrige generelle betingelser

1. Privatlivspolitik
PayMate anvender cookies. Cookies bliver alene anvendt i forbindelse med PayMate login system. Vi registrerer ingen oplysninger i cookies ift. Forretningens dispositioner på paymate.dk

Logstatistik bruges på PayMate. Et statistik system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades etc.

PayMate anvender denne statistik til at forbedre vores website og dets funktionaliteter. Statistik bruges i forbindelse med markedsføring og til at skabe øget brugervenlighed.

For at kunne indgå en indløsnings- og betalingsgateway-aftale med PayMate skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:
Navn, CPR nr., adresse, telefonnummer, e-mail, billed ID, adresse ID, Forretningens navn, CVR nr., ejerfordeling samt persondata for alle ejere med mere end 25 % af Forretningen.

Personoplysningerne registreres hos PayMate og opbevares i 5 år, hvorefter de slettes. Alle data behandles krypteret.

PayMate foretager registreringen af personoplysninger med det ene formål at kunne levere ydelsen til Forretningen.

Forretningen har som registreret en række rettigheder, der omfatter følgende:

 1. Forretningen har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om Forretningen, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om PayMate videregiver personoplysningerne til andre.
 2. Forretningen har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger.
 3. Forretningen har i visse tilfælde ret til at få slettet personoplysninger.
 4. Forretningen har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at PayMate kun opbevarer personoplysninger i en given periode.
 5. Forretningen har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, Forretningen har afgivet til PayMate, for så vidt angår de personoplysninger, som PayMate har indsamlet på baggrund af Forretningens samtykke, eller fordi PayMate skal bruge personoplysningerne til opfyldelse af en kontrakt med Forretningen.
 6. Forretningen har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod PayMates behandling af personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører Forretningens særlige situation.

For at imødekomme EU’s persondataforordning (GDPR), er der lavet en underaftale til standardvilkår. Læs mere her

Alle medarbejdere hos PayMate har adgang til de registrerede oplysninger.

Den dataansvarlige er Danny Christensen.

3. Øvrige forhold
Ved accept af handelsbetingelserne, bliver Forretningen tilmeldt vores Driftsmail. Driftsmailen indeholder relevant driftinformation og information der betydning for leverancen af PayMates ydelser.

Ingen af parterne er berettiget til at give oplysninger til tredjemand om Aftalen og dens indhold. PayMate er dog berettiget til at videregive oplysninger om Aftalen og Forretningens forhold til Kortorganisationerne. Forretningen kan ikke gøre ansvar gældende overfor PayMate for skader, herunder manglende omsætning, der skyldes systemnedbrud- og fejl. Forretningen opfordres til at opretholde passende backup-systemer.

Hjælp til installation eller andet på ens webside, sker altid på eget ansvar og PayMate kan dermed ikke stilles til ansvar for fejl eller andet på ens webside. Derfor anbefaler vi altid at i tager backup af jeres side.

Tvister afgøres ved Retten i Aarhus efter dansk ret.